Konfigurační soubor (MaNGOS)

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Konfigurační soubor mangosd.conf

# Verze konfiguračního souboru, k detekci zastaralého konfigu
ConfVersion=2008022901
 
# RealmID - id realmu, viz db `realmd`.`realmlist`
RealmID = 1
 
# Typ serveru
# 0 - NORMAL, 1 - PVP, 4 - NORMAL, 6 - RP, 8 - RPPVP
GameType = 1
 
# Povolí na serveru datadisk TBC
Expansion = 1
 
# Adresář s daty, může být relativní (".") i absolutní adresa ("c:\...\mangos")
# V dané složce musí být složky maps, dbc a případně i vmaps
DataDir = "@prefix@/share/mangos"
 
# Adresář pro ukládání log souborů (pokud neexistuje nebude automaticky vytvořen!!!)
LogsDir = ""
 
# Nastavení připojení k jednotlivým db
# adresa mysql serveru; port mysql; jméno uživatele; heslo uživatele; název db
LoginDatabaseInfo   = "127.0.0.1;3306;mangos;mangos;realmd"
WorldDatabaseInfo   = "127.0.0.1;3306;mangos;mangos;mangos"
CharacterDatabaseInfo = "127.0.0.1;3306;mangos;mangos;characters"
 
# Pingování mysql serveru k zachování připojení
MaxPingTime = 30
 
# Jazyk dbc souborů
# 0 = English
# 1 = Korean
# 2 = French
# 3 = German
# 4 = Chinese
# 5 = Taiwanese
# 6 = Spanish
# 7 = Russian
# 8 = Unknown
# 9 = Unknown
# 10 = Unknown
# 11 = Unknown
# 12 = Unknown
# 13 = Unknown
# 14 = Unknown
# 15 = Unknown
# 255 = Auto Detect (Default)
DBC.Locale = 255
 
# Logování zápis změn v db vlivem GM příkazů
LogSQL = 1
 
# PID (Process ID) soubor (obsahuje identifikátor procesu, užitečné pro restartéry,...)
# Default: ""       - nevytvářet PID soubor
#     "./worldd.pid" - vytvořit PID soubor (doporučený název)
PidFile = "" 
 
# Úroveň logování do konzole
# 0 = Minimum; 1 = Základní&Chyby; 2 = Detaily; 3 = Úplný
LogLevel = 3
 
# Vypisování času a datumu při logování do konzole
LogTime = 0
 
# Název log souboru pro server
LogFile = "Server.log"
 
# Do názvu log souboru přidat startovací čas a datum serveru
LogTimestamp = 0
 
# Úroveň logování do souboru
# 0 = Minimum; 1 = Základní&Chyby; 2 = Detaily; 3 = Úplný
LogFileLevel = 0
 
# Vynechávání určitých činností z log souborů (1 = vynechat)
# Pohyby transportů
LogFilter_TransportMoves = 0
# Pohyby npc
LogFilter_CreatureMoves = 0
# Změny vyditelností
LogFilter_VisibilityChanges = 0
 
# Barva pro zprávy (formát "normal_color details_color debug_color error_color)
# Colors: 0 - BLACK, 1 - RED, 2 - GREEN, 3 - BROWN, 4 - BLUE, 5 - MAGENTA, 6 - CYAN, 7 - GREY, 
#     8 - YELLOW, 9 - LRED, 10 - LGREEN, 11 - LBLUE, 12 - LMAGENTA, 13 - LCYAN, 14 - WHITE
# Default: "" - žádné barvy
#     "13 7 11 9" - například :)
LogColors = ""
 
# Logování packetů přijatých world serverem
# Default: ""
WorldLogFile = "world.log"
 
# Logování DB chyb
# Default: ""
DBErrorLogFile = "DBErrors.log"
 
# Logování operací s charaktery (vytvoření, smazání, ...)
# Default: ""
CharLogFile = "Char.log"
 
# Jako u LogTimestamp 
CharLogTimestamp = 0
 
# Zaznamenávání dumpu charakteru před jeho smazáním
CharLogDump = 0
 
# Logování GM příkazů
GmLogFile = ""
 
# Logování RA konzoly
RaLogFile = ""
 
# Windows only - Bitová maska použitých procesorů
# Default: 0 (záleží na OS)
UseProcessors = 0
 
# Windows only - priorita procesu
#     0 (Normal)
# Default: 1 (HIGH)
ProcessPriority = 1
 
# Úroveň komprese update packetů pro klienta
# Default: 1 (rychlost) 
#     9 (největší komperese) 
Compression = 1

# Nastavení TCP Nagle algoritmu
# Default: 0 (povolí Nagle algoritmus, menší přenos dat, větší latence) 
#     1 (TCP_NO_DELAY, vypne algoritmus Nagle, vetší přenos dat, menší latence) 
TcpNoDelay = 0 
 
# Maximální množství hráčů ve světě, neplatí pro moderátory, gm, adminy
# Default: 100
#     0 (bez omezení)
#     -1 (přístup mají pouze modi, gm a admini)
#     -2 (pouze pro gm a adminy)
#     -3 (pouze pro adminy)
PlayerLimit = 100
 
# Maximální level hráče (od 2 do 255)
# Default: 70
MaxPlayerLevel = 70
 
# Nastavený level pro nově vytvořené hráče (v rozsahu 1 až MaxPlayerLevel) 
# Default: 1 
StartPlayerLevel = 1 
 
# Zapnutí počasí
ActivateWeather = 1
 
# Kouzlení buffu "Deserter" při předčasném opuštění battlegroundu
Battleground.CastDeserter = 1
 
# Ignorování požadovaného levelu při vstupu do instance
Instance.IgnoreLevel = 0
 
# Ignorování požadavku raid skupiny při vstupu do instance
Instance.IgnoreRaid = 0
 
# Úroveň rozdílu levelů pro skrytí questů pro nízkou úroveň:
# když player_level > quest_level + LowLevelQuestsHideDiff poté se nezobrazí
#     -1 (zobraz všechny dostupné questy) 
# Default: 4 
Quests.LowLevelHideDiff = 4
 
# Úroveň rozdílu levelů pro skrytí questů pro vysokou úroveň:
# když player_level < quest_min_level - HighLevelQuestsHideDiff poté se nezobrazí
#     -1 (zobraz všechny dostupné questy) 
# Default: 7
Quests.HighLevelHideDiff = 7
 
# Maximílní počet primárních profesí (max 10)
MaxPrimaryTradeSkill = 2 
 
# Počet potřebných podpisů k vytvoření guildy (0 - 9)
MinPetitionSigns = 9
 
# Maximální vzdálenost hráče ve skupině od zabitého moba, aby ještě získal XP
MaxGroupXPDistance = 74
 
# Dovolí / zakáže vytváření charakterů obou frakcí na jednom accountu
AllowTwoSide.Accounts = 0
 
# Dovolí nebo zakáže interakci mezi hráči opačných frakcí
AllowTwoSide.Interaction.Chat = 0 # say,yell
AllowTwoSide.Interaction.Channel = 0 # kanály
AllowTwoSide.Interaction.Group = 0 # tvoření skupin
AllowTwoSide.Interaction.Guild = 0 # tvoření guild
AllowTwoSide.Interaction.Trade = 0 # obchodování
AllowTwoSide.Interaction.Mail = 0 # posílaní pošty
 
# Zobrazení obou frakcí ve WHO listu 
AllowTwoSide.WhoList = 0
 
# Povolení přidávání přátel do friend listu z nepřátelské frakce
# Default: 0 (Zakázáno) 
#     1 (Povoleno) 
AllowTwoSide.AddFriend = 0 
 
# Ochrana chatu před posíláním zpráv s jiným autorem (pomocí mnoha mezer)
# Ochrana se neaplikuje na zprávy addonu, ale může ovlivnit starší addony,
# které používají normální jazyk na odeslání dat ostatním klientům. 
# Default: 0 (vypne ochranu) 
#     1 (zapne ochranu) 
ChatFakeMessagePreventing = 0 
 
# Ochrana proti spamu v chatu, počet zpráv, který aktivuje omezení
# 0 = deaktivováno
ChatFlood.MessageCount = 10
 
# Minimální rozdíl času poslání zpráv do počítaní spamu
ChatFlood.MessageDelay = 1
 
# Nastavený mute time po detekci spamu, v sekundách
ChatFlood.MuteTime = 10
 
# Omezí použití LFG kanálu jen na hráče přihlášené v systému LFG
Channel.RestrictedLfg = 1 
 
# Tiché připojení GM na kanály (gm s levelem > 1)
# Default: 0 (Standartní oznámení) 
#     1 (GM se připojí bez oznámení) 
Channel.SilentlyGMJoin = 0 
 
# Povolí inspecting talentů cizích hráců
TalentsInspecting = 1
 
# Má GM standartně mít zapnuté whispování
GM.WhisperingTo = 0
 
# Zobrazovat GM v seznamu i když není zapnutý gm režim (.gm off)
GM.InGMList = 0
 
# ZObrazovat GM ve who listu
GM.InWhoList = 0
 
# GM režim po přihlášení do hry
#     0 (vypnuto)
#     1 (zapnuto) 
# Default: 2 (minulý stav (před odpojením))
GM.LoginState = 2
 
# Zapisovat GM obchodování s hráči do GM logu ?
GM.LogTrade = 1
 
# Možnosti viditelnosti ve skupinách
# Default: 0 (standartní nastavení: pouze hráči ze stejné skupiny
#       mohou na 100% detekovat neviditelného)
#     1 (raid hráči 100% detekují neviditelného ze stejného raidu)
#     2 (hráči ze stejné frakce mohou 100% detekovat neviditelného)
Visibility.GroupMode = 0
 
# Viditelnost objektů do dálky od hráče
# Maximum limitováno hráčovou aktuální zónou : ~ 166
# Minimum záleží na objektech
# Default: 66 (velikost cell-u)
#
# Minimum je max. aggro radius (45) * Rate.Creature.Aggro
Visibility.Distance.Creature   = 66
Visibility.Distance.Player    = 66
#
# gameobject, dynobject, bodies, corpses, bones
# Minimum je interakční vzdálenost (5)
Visibility.Distance.Object    = 66
#
# Viditelnost pro hráče v letu
# Minimum je 0 (nezobrazuje nic)
Visibility.Distance.InFlight   = 66
 
# Upravuje viditelnost rychle se měnících objektů (npc, hráči)
# Pokud je D - maximální viditelnost a G - Distance.Grey.Unit pak
# Pokud je jednotka blíže než < D - je viditelná
# Pokud je jednotka dále než > D+G - zmizí
# Grey.Unit představuje rozmezí mezi viditelností a neviditelností těchto jednotek
# Default: 1 yard
Visibility.Distance.Grey.Unit  = 1
#
# Grey distance pro dynobjects/gameobjects/corpses/těla creatur
# 
# Default: 10 yards
Visibility.Distance.Grey.Object = 10
 
# Zpoždění pošty při poslání předmětu
# Default: 3600 s (1 hodina)
MailDeliveryDelay = 3600
 
# Četnost updatu informací o uptimu serveru v db (tabulka 'uptime'). Musí být více než 0 
# Default: 10 minut
UpdateUptimeInterval = 10 
 
# MOTD uvítání. @ = nová řádka
Motd = "Welcome to the Massive Network Game Object Server."
 
# Raty získávání statistik
Rate.Health = 1 # zdraví
Rate.Mana = 1 # many
Rate.Rage.Income = 1 # zisk rage z uštědření dmg
Rate.Rage.Loss = 1 # ztráta rage
Rate.Focus = 1 # focus (peti)
Rate.Loyalty = 1 # loyalty (peti)
 
# Raty lootu (v procentech, 1 = 100%)
# Default: 1
Rate.Drop.Items = 1 # šance spadnutí itemu
Rate.Drop.Money = 1 # kolikrát bude padat peněz
 
# Raty získávání zkušeností
# Default: 1

# zabíjením potvor
Rate.XP.Kill  = 1 
# děláním questů
Rate.XP.Quest  = 1 
# průzkumem krajiny
Rate.XP.Explore = 1 
 
# XP potřebné po levelu 70 (Hodnoty pod 1 nejsou doporučeny.) 
# výsledná hodnota je vypočítána jako:
# <xp na level 70> * (Rate.XP.PastLevel70 umocněno na (<level> - 69))
# Default: 1 
Rate.XP.PastLevel70 = 1 
 
# Násobitel damage npc
# Examples: 2 - budou dávat dvojnásobný dmg (2x), 1.7 - 1.7x.
Rate.Creature.Normal.Damage = 1 # normální creatury
Rate.Creature.Elite.Elite.Damage = 1 # elity
Rate.Creature.Elite.RAREELITE.Damage = 1 # vzácné elity
Rate.Creature.Elite.WORLDBOSS.Damage = 1 # bossové
Rate.Creature.Elite.RARE.Damage = 1 # vzácné creatury
 
# Násobitel damage kouzel
# Examples: 2 - mobové budou dávat dvojnásobné zranění kouzli 2x, 1.7 - 1.7x. 
Rate.Creature.Normal.SpellDamage = 1 # normální creatury
Rate.Creature.Elite.Elite.SpellDamage = 1 # elity
Rate.Creature.Elite.RAREELITE.SpellDamage = 1 # vzácné elity
Rate.Creature.Elite.WORLDBOSS.SpellDamage = 1 # bossové
Rate.Creature.Elite.RARE.SpellDamage = 1 # vzácné creatury
 
# Násobitel maximálního zdraví npc
# Examples: 2 - budou mít dvojnásobné zdraví, 1.7 - 1.7x.
Rate.Creature.Normal.HP = 1
Rate.Creature.Elite.Elite.HP = 1
Rate.Creature.Elite.RAREELITE.HP = 1
Rate.Creature.Elite.WORLDBOSS.HP = 1
Rate.Creature.Elite.RARE.HP = 1
 
# Násobitel získávání odpočinku v procentech (1 = 100%)
Rate.Rest.InGame = 1 # ve hře (online)
Rate.Rest.Offline.InTavernOrCity = 1 # ve městech / hospodách (offline)
Rate.Rest.Offline.InWilderness = 1 # v divočině (offline)
 
# Damage po pádu z výšky (v procentech)
Rate.Damage.Fall = 1
 
# Násobitele aukcí
# Doba trvání aukce
Rate.Auction.Time = 1
# Deposit - strhnuto na začátku aukce
Rate.Auction.Deposit = 1
# Cut z ceny na konci aukce
Rate.Auction.Cut = 1
 
# Násobitel získávání honoru
Rate.Honor = 1
 
# Šance minningu
# Násobitel maximálního a minimálního počtu použití jednoho veinu
Rate.Mining.Amount = 1 
# Šance na znovupoužití veinu (pokud aktuální počet použití je více jak min, ale méně jak max)
Rate.Mining.Next  = 1 
 
# Násobitel získávání talentů při zvýšení levelu
Rate.Talent = 1
 
# Násobitel zisku reputace
Rate.Reputation.Gain = 1
 
# Okamžité ukládání respawn času, když npc zemře / když je použit gameobject
#     0 (uložit pouze když se grid čistí z paměti)
# Default: 1 (uložit okamžitě)
SaveRespawnTimeImmediately = 1
 
# Šance na zvýšení skillu profese podle barvy (0..100) 
# Default: 100-75-25-0
SkillChance.Orange = 100 # oranžová
SkillChance.Yellow = 75 # žlutá
SkillChance.Green = 25 # zelená
SkillChance.Grey  = 0 # šedá
 
# Šance na zvýšení skillu u Skinningu a Miningu - snižování s přibívajícím skillem 
#     0 - nesnižovat
# Default: 75 - v obou případech
SkillChance.MiningSteps  = 75
SkillChance.SkinningSteps = 75
 
# Možnost zvyšování skillu pomocí Prospectingu
SkillChance.Prospecting = 0
 
# Úroveň agresivity (maximální vzdálenost od creatury) v procentech
# 0 - vypnuto
# 1.5 - 150%
Rate.Creature.Aggro = 1
 
# Vzájemná pomoc npc stejné "family", maximální vzdálenost creatur
# 0 - vypnuto
CreatureFamilyAssistenceRadius = 10
 
# Zapnutí konzole
Console.Enable = 1
 
# Zapnutí vzdálené konzole
Ra.Enable = 0
 
# Standartní bind adresa pro RA, 0.0.0.0 všechna rozhraní
Ra.IP = 0.0.0.0
 
# Standartní port pro RA
Ra.Port = 3443
 
# Minimální úroveň zabezpečení accountu na přístup k RA (3 = admin,...)
Ra.MinLevel = 3
 
# Vyhodit klienta při špatném heslu
Ra.Secure = 1
 
# Maximální počet "overspeed" pingů od hráče. 
# (Ping chodí každých 30 sekund, pokud chodí častokrát = nehratelné lagy/cheater)
# 0 - vypnuto, 2 - minimum
MaxOverspeedPings = 2
 
# Čištění gridů z paměti (pokud máte hodně paměti můžete deaktivovat, 
# zrychlí přesun hráčů do nového gridu)
#     0 (nečistit z paměti)
# Default: 1 (čistit z paměti)
GridUnload = 1
 
# Následující časy jsou v milisekundách
 
# "Socket select time" slouží k nastavení socketů. 
# Pokud v daném čase není stihnuto vybrání je odstraněn.
SocketSelectTime = 10000
 
# Standartní zpoždění před vyčištěním gridu
GridCleanUpDelay = 300000
 
# Interval updatování map
MapUpdateInterval = 100
 
# Interval změny počasí [ms]
ChangeWeatherInterval = 600000
 
# Interval ukládání hráčů [ms]
PlayerSaveInterval = 900000
 
# Port world serveru
WorldServerPort = 8085
# Naslouchání serveru jenom na specifickém zařízení (dle IP adresy)
BindIP = "0.0.0.0" 
 
# Písknutí po nastartování serveru (převážně pro Unix/Linux OS)
# Default: 1 
BeepAtStart = 1
 
# Povolení použití VMAP pro 
# Default: 1 (true)
#     : 0 (false)
vmap.enableLOS = 0 # zjištění viditelnosti (překážky v cestě)
vmap.enableHeight = 0 # správné zjištění výšky mapy
 
# Mapy které budou ignorovány VMAPami
# Seznam oddělený čárkami
# Pokud je nadefinováno více jak jedno id a jsou v řetězci mezery, 
# je nutné ho uzavřít do uvozovek (")
#vmap.ignoreMapIds = "369,0,1,530"
vmap.ignoreMapIds = "369"
# Seznam spellů, které ignorují výpočty LOS
# Seznam oddělený čárkami
vmap.ignoreSpellIds = "7720"
 
# Maximální počet souvislích zabití jednoho hráče, aby hráč ješte dostal honor (0-255)
Honor.KillLimit = 10
 
# Kontrola koncové pozice pro pohyb, summon,... 
# na kolizi s objekty/zdmi (pouze při zapnutí VMAPs)
# Default: 1 (povoleno, větší zatížení CPU)
#     0 (zakázáno, horší umístění, snížení využití CPU)
DetectPosCollision = 1
 
# Announce do světa při začátku eventu (viz tab. game_event)
# Default: 0 (vypnuto) 
#     1 (zapnuto) 
Event.Announce = 0 

Konfigurační soubor realmd.conf

# Četnost updatování realmlistu z databáze (v sekundách)
#     0 (Vypnuto)
# Default: 20 
RealmsStateUpdateDelay = 20

ostatní je shodné s volbami v mangosd.conf