Mangos world spell learn spell

Z WoWResource Wiki
Verze z 31. 12. 2010, 10:25, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (založení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `spell_learn_spell`

Tato tabulka uchovává informace o spellech, které budou naučeny v ten samý čas, kdy se hráč naučí jiný spell. (spell naučí spell)
Například několik spellů, které je třeba hráče naučit ve stejný čas, kdy se naučí novou profesi.
V polích entry a SpellID této tabulky, jsou použité ID spellů z DBC souboru Spell.dbc
Poznámka: Spelly se spell efekty SPELL_EFFECT_LEARN_SPELL by neměly být zahrnuty v této tabulce.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry smallint(6) unsigned NE PRI 0
SpellID smallint(6) unsigned NE PRI 0
Active smallint(6) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

entry

ID spellu, který se hráč učí, a to buď u trenéra (npc_trainer) nebo kdekoliv jinde (například příkazem .learn).

SpellID

ID spellu, který se hráč automaticky naučí společně se spelem definovaným v poli entry.

Active

Ovládá, jestli spell definovaný v poli SpellID bude viditelný v knize spellů.
0 - Spell se nezobrazí v knize spellů.
1 - Spell se zobrazí v knize spellů.